برنامه ی مطالعاتی تا آزمون 7 خرداد سنجش . امین خانی

امین خانی . علم روز کنکور

مشا

امین خانی
کارشناسی ارشد صنایع علم و صنعت
از سال ۷۳ تا ۷۹ مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامی
آموزشگاه پاسارگاد ۷۹ تا ۸۱
آموزشگاه پیام خرداد ۸۰ تا ۸۱
مدیریت آموزشگاه مشاهیر از ۸۱ تا کنون
مدارس دکتر حسابی منطقه ۳
شمیم عرفان منطقه ۳
مهرنامی منطقه ۸
هنرجو منطقه ۲
امام صادق منطقه ۵
فرهیختگان منطقه ۴
حضرت زهرا منطقه ۳


برنامه ی رشته تجربی:

جمعهپنج شنبهچهارشنبهسه شنبهدوشنبهیکشنبهشنبهجمعه  
دینامیک صفخه 46 تا 48دینامیک صفحه ی 35 تا 46زیست فصل 5زیست فصل6حرکت صفحه 15 تا 21حرکت صفحه 10تا 15  حرکت مرور صفحه2تا10ازمون      
مثلثاتمثلثاتمشتقمشتقتست و مرورکاربرد مشتقتست و مرور کاربرد مشتق      تست و مرور کاربرد مشتقسنجش      
از ابتدای برقکافت تا انتهای فصلاز ابتدای فصل تا انتهای سلول گالوانیترکیب های یونی انتالپی فرو پاشی شبکه تا اتدای شارهای مولکولی و یونیازابتدای فصل تا انتهای مسائل خاک رس قطبی و نا قطبی و جهت گیری مولکول هااز ابتدای ساخت بطری اب تا انتهای فصلاز ابتدای اصل لوشاتولیه و تعادل تا ابتدای ساخت بطری اباز ابتدای فصل تا انتهای مبدل های کاتالیستی و مسائل انها شیمیتحلیل ازمون      
زیست فصل4زیست فصل4زیست فصل5زیست فصل6زیست فصل7زیست فصل 7فصل 8 زیست         
 مرور ادبیات درس 12مرور ادبیات درس 13مرور ادبیات درس 14مرور ادبیات درس 16مرور ادبیات درس 17مرور ادبیات درس 18       
 مرور و جمع بندی مفعول مطلقدینامیک صفحه 30 تا 35مرور و جمع بندی استثنازبان 3/12 و 25 تست مرور و گرامر و واژگاندرس 2/12 25 تست زبان مرور گرامر و واژگاندرس 1/12 و25 تست زبان مرور گرامر و واژگان         
        
هفته اول تجربی
جمعهپنجشنبهچهار شنبهسه شنبهدوشنبهیکشنبهشنبهزمان بندی
فصل ¼ الگوی اتمی بور-رادرفورد تا انتهافصل 3/2 شناخت نیروها تا سر تکانهشیمیفصل 2/1 عدد اکسایش موازنه واکنش در اکسایش و کاهشدینیدینی درس4 دوازدهمدینی درس 10 دوازدهم8 تا 10
فصل 1/3 فیزیک هسته ایفصل 3/1 ابتدای نوسان تا سر انرژی نوسانگرفصل 4/3 ابتدای حرکت تا انتهای شتاب متوسطفصل 2/2 نیم سلول ها سلول گالوانیفصل 4/1 از ابتدای فصل4/12 تا سراصل لوشاتولیهدینی درس 3 دوازدهمدینی درس 9 دوازدهم10 تا 12
فصل 1/2فصل 2/4 انرژی نواسانگر تا پدیده تشدیدفصل 4/2 حرکت یکنواختفصل 2/3 برقکافت و خوردگی و ابکاریفصل 4/2 اصل لوشاتولیه(تعادل)تا انتهای امونیاک از طریق هابردینی درس 2 دوازدهمدینی درس 8 دوازدهم 
فصل 1/1فصل 2/3 موج مکانیکی تا سر موج طولیفصل 4/1 نمودارهای حرکت شناسی و مرورفصل 1/1 ابتدای فصل فصل ½ مفهوم تعادل ثابت یونش و مسائلفصل 4/3 از ساخت بطری اب pet تا انتهای فصلدینی درس 1 دوازدهمدینی درس 7 دوازدهم 
نمونه سوالات امتحان نهاییفصل 2/2 موج طولی تا ابتدای اثر دوبلرفصل ¾ ابتدای دینامیک تا سر شناخت نیروهانمونه سوالات امتحان نهایی فصل3/1 از ابتدای تا انتهای ویژگی های خاک رس و مسایل اننمونه سوالات تشریحی امتحان نهاییدینی درس 6 دوازدهم 
نمونه سوالات امتحان نهاییقصل 2/1 از ابتدای فیزیک اتمی تا سر طیف جذبی  فصل 3/3 اسانسورنمونه سوالا تشریحی امتحان نهایی مسایل اسید و بازفصل 3/2 مولکول های قطبی و نا قطبی و جهت گیری انها در میدان مغناطیسینمونه سوالات تشریحی امتحان نهاییدینی درس 5 دوازدهم 
تکلیف محاسبات پکیج عمومیتکلیف محاسبات پکیج عمومیتکلیف محاسبات پکیج عمومیتکلیف محاسبات پکیج عمومیفصل 3/3 ترکیب های یونی انتالپی فروپاشی شبکه تا انتهای فصل تکلیف محاسبات پکیج عمومیتکلیف محاسبات پکیج عمومیتکلیف محاسبات پکیج عمومی 
هفته دوم تجربی
جمعه        پنج شنبهچهارشنبهسه شنبهدوشنبهیکشنبهشنبهزمانبندی
و ازمون سنجش          مرور مشتق  سلامت و بهداشت  مرور کتاب سلامت و بهداشت و حل نمونه سوالات امتحانی    ادبیات فارسی  ادبیات درس 6و7  فیزیک     
  تحلیل  مرور کاربرد مشتق  مرور تابع پایه12  مرور کتاب سلامت و بهداشت و حل نمونه سوالات امتحانی     ادبیات درس 3و5          ادبیات فارسی درس 17 18           
  تحلیل  مرور هندسه  مرور تابع پایه12  مرور کتاب سلامت و بهداشت و حل نمونه سوالات امتحانی    مرور کتاب سلامت و بهداشت و حل نمونه سوالات امتحانی  ادبیات درس 1و2  ادبیات درس 14 و16         
  تحلیل  مرور هندسه  مرور مثلثات  مرور کتاب سلامت و بهداشت و حل نمونه سوالات امتحانی    مرور کتاب سلامت و بهداشت و حل نمونه سوالات امتحانی  مرور لغات انتهای کتاب  ادبیات درس 12و13           
  نمونه سوالات امتحان نهایی  مرور احتمال  مرور حد  نمونه سوالات امتحان نهایی    مرور کتاب سلامت و بهداشت و حل نمونه سوالات امتحانی  نمونه سوالات تشریحی امتحان نهایی  ادبیات درس 10و11         
  نمونه سوالات امتحان نهایی  مرور احتمال  مرور حد  نمونه سوالات امتحان نهایی  مرور کتاب سلامت و بهداشت و حل نمونه سوالات امتحانی  نمونه سوالات تشریحی امتحان نهایی  ادبیات درس 8و9         
  تکلیف محاسبات پکیج عمومی  تکلیف محاسبات پکیج عمومی  تکلیف محاسبات پکیج عمومی  تکلیف محاسبات پکیج عمومی  تکلیف محاسبات پکیج عمومی  تکلیف محاسبات پکیج عمومی  تکلیف محاسبات پکیج عمومی           
هفته سوم تجربی

برنامه ی مطالعاتی رشته ریاضی

جمعهپنج شنبهچهارشنبهسه شنبهدوشنبهیکشنبهشنبهجمعه  
دینامیک صفخه 46 تا 48دینامیک صفحه ی 35 تا 46تست جمع بندی گرافمرور گرافحرکت صفحه 15 تا 21حرکت صفحه 10تا 15  حرکت مرور صفحه2تا10ازمون      
مثلثاتمثلثاتمشتقمشتقتست و مرورکاربرد مشتقتست و مرور کاربرد مشتق      تست و مرور کاربرد مشتقسنجش      
از ابتدای برقکافت تا انتهای فصلاز ابتدای فصل تا انتهای سلول گالوانیترکیب های یونی انتالپی فرو پاشی شبکه تا اتدای شارهای مولکولی و یونیازابتدای فصل تا انتهای مسائل خاک رس قطبی و نا قطبی و جهت گیری مولکول هااز ابتدای ساخت بطری اب تا انتهای فصلاز ابتدای اصل لوشاتولیه و تعادل تا ابتدای ساخت بطری اباز ابتدای فصل تا انتهای مبدل های کاتالیستی و مسائل انها شیمیتحلیل ازمون      
دوره و حمع بندی حالتست جمع بندی ترکیباتمرور ترکیباتتست جمع بندی تقاطع مخروطیمرور تقاطع مخروطیمرور تست جمع بندی ماتریسمرور تست تست جمع بندی بردارها           
 مرور ادبیات درس 12مرور ادبیات درس 13مرور ادبیات درس 14مرور ادبیات درس 16مرور ادبیات درس 17مرور ادبیات درس 18       
 مرور و جمع بندی مفعول مطلقدینامیک صفحه 30 تا 35مرور و جمع بندی استثنازبان 3/12 و 25 تست مرور و گرامر و واژگاندرس 2/12 25 تست زبان مرور گرامر و واژگاندرس 1/12 و25 تست زبان مرور گرامر و واژگان         
تکلیف محاسبات 30دقیقه و پکیج عمومیتکلیف محاسبات 30دقیقه و پکیج عمومیتکلیف محاسبات 30دقیقه و پکیج عمومیتکلیف محاسبات 30دقیقه و پکیج عمومیتکلیف محاسبات 30دقیقه و پکیج عمومیتکلیف محاسبات 30دقیقه و پکیج عمومی  تکلیف محاسبات 30دقیقه و پکیج عمومی           
هفته اول ریاضی
جمعهپنجشنبهچهار شنبهسه شنبهدوشنبهیکشنبه   زمان بندی
فیزیک صفحه 74 تا 78فیزیک صفحه 35 تا 46شیمیفصل 2/1 عدد اکسایش موازنه واکنش در اکسایش و کاهشدینیدینی درس4 دوازدهمدینی درس 10 دوازدهم8 تا 10
فیزیک صفحه 78 تا 81فیزیک صفحه 46 تا 48فصل 4/3 ابتدای حرکت تا انتهای شتاب متوسطفصل 2/2 نیم سلول ها سلول گالوانیفصل 4/1 از ابتدای فصل4/12 تا سراصل لوشاتولیهدینی درس 3 دوازدهمدینی درس 9 دوازدهم10 تا 12
فیزیک فتوالکتریک از ابتدا تا انتهای دایرهفیزیک صفحه 48 تا 53فصل 4/2 حرکت یکنواختفصل 2/3 برقکافت و خوردگی و ابکاریفصل 4/2 اصل لوشاتولیه(تعادل)تا انتهای امونیاک از طریق هابردینی درس 2 دوازدهمدینی درس 8 دوازدهم 
از نشری خطی تا سر پدیده لیزرفیزیک صفحه 62 تا 66فصل 4/1 نمودارهای حرکت شناسی و مرورفصل 1/1 ابتدای فصل فصل ½ مفهوم تعادل ثابت یونش و مسائلفصل 4/3 از ساخت بطری اب pet تا انتهای فصلدینی درس 1 دوازدهمدینی درس 7 دوازدهم 
نمونه سوالات امتحان نهاییفیزیک صفحه 66 تا 68فصل ¾ ابتدای دینامیک تا سر شناخت نیروهانمونه سوالات امتحان نهایی فصل3/1 از ابتدای تا انتهای ویژگی های خاک رس و مسایل اننمونه سوالات تشریحی امتحان نهاییدینی درس 6 دوازدهم 
نمونه سوالات امتحان نهاییفیزیک صفحه 69 تا 73فصل 3/3 اسانسورنمونه سوالا تشریحی امتحان نهایی مسایل اسید و بازفصل 3/2 مولکول های قطبی و نا قطبی و جهت گیری انها در میدان مغناطیسینمونه سوالات تشریحی امتحان نهاییدینی درس 5 دوازدهم 
تکلیف محاسبات پکیج عمومیتکلیف محاسبات پکیج عمومیتکلیف محاسبات پکیج عمومیتکلیف محاسبات پکیج عمومیفصل 3/3 ترکیب های یونی انتالپی فروپاشی شبکه تا انتهای فصل تکلیف محاسبات پکیج عمومیتکلیف محاسبات پکیج عمومیتکلیف محاسبات پکیج عمومی 
هفته دوم ریاضی
جمعه        پنج شنبهچهارشنبهسه شنبهدوشنبهیکشنبهشنبهزمانبندی
و ازمون سنجش          ترکیبات  سلامت و بهداشت  مرور کتاب سلامت و بهداشت و حل نمونه سوالات امتحانی    ادبیات فارسی  ادبیات درس 6و7  فیزیک     
  تحلیلترکیبات  نظریه اعداد صفحه 1تا12  مرور کتاب سلامت و بهداشت و حل نمونه سوالات امتحانی     ادبیات درس 3و5          ادبیات فارسی درس 17 18           
  تحلیل  پیش ازمون سنجش سال قبلنظریه اعداد تا پایان ویژگی های همنشینی  مرور کتاب سلامت و بهداشت و حل نمونه سوالات امتحانی    مرور کتاب سلامت و بهداشت و حل نمونه سوالات امتحانی  ادبیات درس 1و2  ادبیات درس 14 و16         
  تحلیل  بررسی ازمون سنجش سال قبل  نظریه اعداد تا پایان  مرور کتاب سلامت و بهداشت و حل نمونه سوالات امتحانی    مرور کتاب سلامت و بهداشت و حل نمونه سوالات امتحانی  مرور لغات انتهای کتاب  ادبیات درس 12و13           
  نمونه سوالات امتحان نهایی     گراف تا ابتدای مسیر  نمونه سوالات امتحان نهایی    مرور کتاب سلامت و بهداشت و حل نمونه سوالات امتحانی  نمونه سوالات تشریحی امتحان نهایی  ادبیات درس 10و11         
  نمونه سوالات امتحان نهایی     از مسیر تا انتهای گراف  نمونه سوالات امتحان نهایی  مرور کتاب سلامت و بهداشت و حل نمونه سوالات امتحانی  نمونه سوالات تشریحی امتحان نهایی  ادبیات درس 8و9         
  تکلیف محاسبات پکیج عمومی  تکلیف محاسبات پکیج عمومی  تکلیف محاسبات پکیج عمومی  تکلیف محاسبات پکیج عمومی  تکلیف محاسبات پکیج عمومی  تکلیف محاسبات پکیج عمومی  تکلیف محاسبات پکیج عمومی           
هفته سوم ریاضی

2 Comments

  • با سلام اقای خانی عزیز خودت از این برنامه و تیتیر های که زدی چیزی سر در آوردی اگر نیخوای کار برای خدا بکنبد درست و حسابی باشه این برنامه اراصلا نه سر داره و نه ته !!!و متاسفم برای علم روز کنکور که فقط میخواد یه کاری انجام داده باشه

    • آخه چه دلیلی داره که از سر باز کنن! کاری داریم می کنیم که هیچ نفع مالی برامون نداره . چندین ساله داریم رایگان تحلیل می کنیم و…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.